Fiska i Duvedsälven

I Duveds fiskevårdsområde är fiske upplåtet i Indalsälven och i sjöarna Greningen, Moen och Långtjärn.

Fiske i sjöarna är endast tillåten vintertid.

Fisket i Indalsälven sträcker sig från några hundra meter nedströms

Lövstaströmmen och fram till utloppet på Lerån i närheten av Duveds kyrka.
I älven förekommer endast öring.
Sjöarna har god tillgång på både öring och röding.

Fiskeplats Karolinermonumentet

Duveds fiskevårdsområdesförening genomförde under sommaren 2008 så
kallad biotopvård i Duvedsälven.

Genom att lägga tillbaka de stenar och massor som togs bort i samband med
timerflottningen har vi försökt att återställs älvfåran till ett mer
ursprungligt utseende. Samtidigt är förhoppningen att sportfisket på
älvsträckan ska bli bättre. Nya djupa höljor, fler bakvatten och
utökat antal ståndplatser ökar fiskens vinteröverlevnad och
produktivitet i området.
Arbetet genomförs i samarbete med Länsstyrelsen i Jämtland med
finansieringshjälp statliga Naturvårdsveket.
Sommaren 2009 är den restaurerade sträckan öppen för provfiskning.
Fiskesträckan är väl utmärkt och du hittar lättast hit genom att gå
via de uppmärkta stigarna från Karolinermonumentet, Duvedsbyn, eller
gamla fisketigsleden cirka 400 meter öster om pensionat Millestgården.
Följ skyltar mot Fiskeplats karolinermonumentet. P-plats finns vid
Karolinermonumentet. Det går också att parkera längs gamla Duvedsvägen.
Längs Fiskeplats Karolinermonumentet finns vindskydd med enkel
lägerplats.
ALLA FISKARE ANSVARAR FÖR SITT EGET HUSHÅLLSAVFALL OCH SKRÄP.

Vi tar gärna emot synpunkter på fiskesträckan.
E-posta synpunkter på post@fiskaiduved.se